Střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí daného jazyka

Charakteristika kurzu

Jazyková škola poskytuje žákům Střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí daného jazyka s tím, že se budou moci studenti podrobit státní jazykové zkoušce. Kurz připravuje žáky k této zkoušce v rozsahu vyučovacích hodin stanoveném učebním plánem. Vstupní úroveň žáků kurzu by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce, výstupní je pak C1.

Cílové zaměření kurzu

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci

Lektoři

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli speciální přípravou na tuto práci

Osnova

 • Gramatika v daném jazyce
 • Přímá a nepřímá řeč
 • Vztažné a účelové věty
 • Tvorba a užití časů
 • Časová souslednost
 • Synonyma a antonyma
 • Podmiňovací způsob
 • Vyjádření příčiny a následku

Konverzační témata

 • Náš kulturní, politický a společenský život
 • Reálie a historie zemí daného jazyka
 • Masmedia a komunikační technologie, bez kterých se neobejdeme
 • Budoucí společnost (změny, které mohou nastat)
 • Literatura (vyprávění příběhů)
 • Svoboda x pravidla
 • Dilemata (problémy a jejich řešení)