Osvědčení

I. Vysvědčení o absolvování státní jazykové zkoušky základní (CCE – B2) organizované MŠMT ČR

Studium na Czech Prestige - jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je u ročních „Intenzivních kurzů jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“ ukončeno státní jazykovou zkouškou základní (CCE-B2); tuto zkoušku může vykonat i občan, který na jazykové škole nestudoval. Její písemná část se zpravidla koná jednotně po celém území ČR ve všech jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky ve druhé polovině května a ústní část po dvou týdnech.

Uchazeč zkouškou prokazuje požadovanou míru dovedností rozumět ústnímu projevu i čtenému textu a samostatně a pohotově se ústně a písemně vyjadřovat na základě aktivní znalosti 2000 - 2500 lexikálních jednotek (včetně základní frazeologie běžného společenského styku), znalosti základních gramatických struktur českého jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných situacích každodenního života v České republice.

Součásti a délka zkoušky:

Státní jazyková zkouška základní má písemnou část (skupinovou) a ústní část (individuální). Písemná část (skupinová) je souborem testů, jimiž se ověřuje porozumění vyslechnutým textům, porozumění čteným textům, znalost vybraných mluvnických a lexikálních struktur, úroveň volného písemného projevu.Celková doba trvání písemné zkoušky je stanovena na 4 hodiny.

Obsahem ústní části zkoušky je ověření schopnosti pohotově reagovat v běžných situacích každodenního života (vymezeno učební osnovou) a dovednost plynně hovořit o daných tématech. Celková doba trvání ústní zkoušky je 15 - 20 minut. Témata k ústní části SJZ jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

Hodnocení zkoušky:

Státní jazyková zkouška se hodnotí následovně: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a). Kandidáti, kteří dosáhli hodnocení prospěl(a) nebo lepšího, dostanou vysvědčení. Vysvědčení o absolvování státní jazykové zkoušky základní jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb.. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny především zaměstnavateli v České a Slovenské republice, ale i řadou vysokých škol.

II. Osvědčení Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy o absolvování Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince CCE – B2

Absolventi ročního „Intenzivního kurzu jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“ koncem školního roku kromě státní jazykové zkoušky základní skládají Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince CCE – B2 organizovanou Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný popisem referenční úrovně CCE–B2 pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy je členem mezinárodní asociace pro testování a hodnocení EALTA, ILTA a přidruženým členem mezinárodní asociace pro jazykové testování ALTE.

Součásti a délka zkoušky: 1. Čtení s porozuměním (40 minut); 2.Poslech s porozuměním (40 minut); 3. Lexikálně-gramatický test (30 minut); 4. Produkce psaného textu (90 minut); 5. Ústní zkouška (max. 20 minut na dvojici)

Hodnocení zkoušky: uspěl(a)/neuspěl(a). Ke složení zkoušky je nutné dosáhnout ve všech jejích částech nejméně 60 %.

Certifikát o úspěšně vykonané zkoušce se vydává v češtině, nebo v angličtině. Nemá omezenou časovou platnost. Certifikát uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a většina vysokých škol.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE – B2 organizovaná Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy může pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit pracovní kariéru a změřit pokrok v češtině.