Konverzační kurz

Charakteristika kurzu

Vzdělávání v konverzačním kurzu je určeno pro studenty alespoň s částečnou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cílové zaměření kurzu

Žák je veden k:

 • zvládnutí mezilidské komunikace ve studovaném jazyce v různých životních situacích a v různém kulturním prostředí;
 • vymezení vlastního místa v různých situacích mezi různými komunikačními partnery;
 • vyjádření vlastních potřeb a tužeb ve studovaném jazyce;
 • prezentaci vlastních názorů, postojů a návrhů řešení problémů ve studovaném jazyce;
 • vnímání cizího jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací;
 • efektivní interakci s okolím za různých okolností;
 • sebevědomému vystupování na veřejnosti a kultivovanému projevu při prosazování sebe sama ve studovaném jazyce;
 • chápání cizího jazyka jako nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání.

Očekávané výstupy

Interaktivní řečové dovednosti

Žák:

 • vyslovuje foneticky správně a srozumitelně s drobnými nepřesnostmi;
 • reaguje samostatně a s jistou mírou sebejistoty v běžných, každodenních situacích;
 • přetlumočí vlastními slovy vyslechnutý kratší text nebo projev;
 • přetlumočí vlastními slovy jednoduchý obsah knihy či filmu;
 • popíše běžné události, každodenní zážitky, časté problémy a svoje plány do budoucna, zážitky z minulosti;
 • obhájí v základních bodech své názory;
 • se zapojí s menším zaváháním do diskuse na běžná témata.

Mediační dovednosti

Žák:

 • si vyměňuje jednoduché informace a rady v každodenních situacích;
 • předává základní informace na běžná a známá témata;
 • stručně ale srozumitelně a jasně popisuje jednoduché činnosti.

Učivo

Výchozí texty jsou obsahově i jazykově uspořádané, mají logickou strukturu, jsou informačního a popisného charakteru. Zdroji textů jsou zpravidla média, veřejné nápisy nebo značení, audiozáznamy apod. a zjednodušené verze vybraných uměleckých děl. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se lze setkat v každodenním životě i při cestování do zemí dané jazykové oblasti.

Jazykové prostředky a funkce

 • fonetika – distinktivní rysy, slovní přízvuk, tónový průběh slova, struktura slabiky, rytmus, intonace, fonetická transkripce;
 • pravopis – interpunkce;
 • gramatika – základní slovesné časy v činném rodě, případně vid slovesa, trpný rod přítomný a minulý, otázka, zápor, reálná podmínka, nepravidelné tvary sloves, případné další použití modálních sloves, stupňování přídavných jmen a příslovcí, základní a řadové číslovky, složené předložky, alternace samohlásek a modifikace souhlásek, nulové tvary, supletivnost, řízenost, shoda, slovosled;
 • lexikologie a frazeologie – běžné a frekventované lexikální prostředky, ustálená slovní spojení, synonyma, antonyma, základní pravidla o stavbě slov, stažené tvary, slova složená a sousloví, adekvátní slovní zásoba;
 • syntax a stylistika – základní pravidla o stavbě vět, souvětí a odstavců, přímá a nepřímá řeč.

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

 • postoj, názor, stanovisko – souhlas/nesouhlas, svolení, prosba, žádost, odmítnutí, zákaz, příkaz, možnost/nemožnost, nutnost, potřeba, úmysl, přání, nabídka, doporučení apod.;
 • emoce – libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, lítost, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie/antipatie, lhostejnost, strach;
 • morální postoje a funkce – omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání;
 • středně dlouhý písemný projev – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, jednoduchý formální dopis, žádost, jednoduchý inzerát, běžný formulář, stručný životopis, příběh, popis;
 • kratší a středně dlouhý čtený text/slyšený projev – popis, pokyny, veřejné oznámení, recept, upozornění, program, hodnotící názor na dílo, rozhovor, přehled zpráv, úryvek z prózy, vyprávění;
 • samostatný ústní projev – popis, srovnání, vyprávění, krátké oznámení, jednoduše formulovaná prezentace, reprodukce textu;
 • interakce – formální i neformální rozhovor/diskuse/korespondence, strukturovaný pohovor;
 • informace z médií – běžné rubriky a pořady, krátké reklamy, jednoduché populárně naučné články a pořady, krátké zprávy z tisku či televize: počasí, kultura, sport, věda a technika.

Tematické okruhy a komunikační situace

 • oblast veřejná – běžné veřejné služby, zdravotnictví, komunikace, správa, nákup, prodej, opravy, veřejná doprava, kulturní zařízení, program, stravování a ubytování, cestování;
 • oblast pracovní – profese, podniky, činnosti, vybavení pracoviště, základní obchodní korespondence, jednoduchý návod a popis práce, značení, situace na pracovišti;
 • oblast vzdělávací – školní prostory, vybavení školy, učitelé, školní personál, významné dny a akce školy, kurzy;
 • oblast osobní – prostředí domova, školy, pracoviště a blízkého okolí, rodina a vztahy, zvyky v rodině, osobní vztahy, volný čas, zábava, koníčky;
 • oblast osobnostní – popis vlastní osobnosti, svých zájmů, zálib, názorů, postojů, aktuální postoje k okolí;
 • oblast společenská – životní tradice, společenské události, kultura, sport, média v rodné zemi a v EU.

Reálie zemí studovaného jazyka

 • geografické zařazení a stručný popis;
 • klíčové události a osobnosti;
 • základní údaje v porovnání s Českou republikou;
 • životní styl a tradice, kultura, umění a sport;
 • ukázky literárních děl.