Témata k ústní části základní SJZ z českého jazyka pro cizince

1. Rodina

 • životopis (osobní údaje: jméno, bydliště, datum a místo narození, rodinný stav, významné momenty v životě),
 • členové rodiny (zevnějšek, charakter, záliby),
 • rodinné vztahy (vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi, prarodiče, pomoc v rodině, domácí práce, všední dny a rodinné oslavy),
 • představy o vlastní budoucí rodině, partnerovi, bydlení, práci,
 • rodina a společnost (funkce rodiny, rodina kdysi a dnes, generační problémy a problémy monoparentálních rodin, rozvodovost, nízká porodnost).

2. Kultura a umění

 • možnosti kultury ve městě a na venkově (muzea, výstavy, divadla, kina, koncerty, cirkus, tanec),
 • oblíbená oblast kultury a umění (žánry, známé osobnosti),
 • návštěva kulturního podniku,
 • hudební, filmové, divadelní a folklórní festivaly, atmosféra,
 • další druhy umění – folklór, malířství, sochařství, architektura − najznámější osobnosti.

3. Sport

 • druhy sportu (kolektivní, individuální, letní a zimní, atraktivní sporty, rekreační a profesionální sport),
 • sport, který mě zajímá (aktivně, pasivně), důvody,
 • význam sportu pro rozvoj osobnosti (fyzické a duševní zdraví, volní vlastnosti, charakter),
 • významné sportovní podniky, soutěže, olympijské hry,
 • negativní jevy ve sportu (sláva, peníze, doping).

4. Bydlení

 • můj domov (popis prostředí, ve kterém bydlím, vybavení místností),
 • bydlení ve městě a na venkově (výhody a nevýhody),
 • ideální bydlení (vlastní představy o bydlení),
 • domov a jeho význam v životě člověka (kultura bydlení v Čechách a v jiných zemích),
 • problém bydlení mladých rodin, koupě a pronájem bytu, děti na sídlištích.

5. Obchod a služby

 • nákupní zařízení (obchody, hypermarkety, tržnice),
 • služby (pošta, banka, policie, čerpací stanice),
 • reklama a vliv reklamy na zákazníky,
 • druhy a způsoby nákupu a placení (katalogový a internetový prodej, splátky, týdenní nákup),
 • zahraniční výrobky v ČR, export českých výrobků.

6. Péče o zdraví

 • lidské tělo,
 • běžné a civilizační nemoci, úrazy, tělesné a fyzické stavy, návštěva u lékaře, v lékárně,
 • zdravý způsob života (správná životospráva, tělesná a duševní hygiena),
 • zdravotnická péče (prevence, očkování),
 • státní a soukromé zdravotnictví (zdravotní pojištění, odborní lékaři).

7. Cestování

 • přípravy na cestu, důvody, cíl a význam cestování (za prací, na dovolenou, služebně, za studiem)
 • dopravní prostředky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků),
 • individuální a kolektivní cestování (způsob a druhy dopravy, druhy ubytování, stravování),
 • cestování kdysi a dnes, cestování v budoucnosti,
 • možnosti cestování do zahraničí.

8. Vzdělání

 • školský systém (typy školských zařízení, zkoušky, organizace školního roku, klasifikace, prázdniny),
 • vyučování (rozvrh hodin, předměty, přestávky, školní stravování, aktivity na hodině),
 • život žáka (volný čas, záliby, mimoškolní aktivity, brigády, přátelé, kapesné),
 • studium cizích jazyků (výměnné pobyty, stáže, jazykové kurzy, au-pair),
 • vztah učitele k žákovi a naopak.

9. Zaměstnání

 • typy povolání (fyzická a duševní práce), volba povolání, její motivace,
 • trh práce (nabídka pracovních míst a nezaměstnanost, žádost o zaměstnání – motivační dopis, profesní životopis, přijímací pohovor),
 • čas strávený v práci a volný čas (zdokonalování práce, nové technologie),
 • pracovní příležitosti doma a v zahraničí, pracovní podmínky (mzda, sociální péče),
 • kariéra a rodinný život, zaměstnanost žen (mateřská dovolená), rekvalifikace, důchodci.

10. Vztahy mezi lidmi

 • mezilidské vztahy (v rodině a ve škole, sousedské, generační),
 • přátelství a láska (hodnotový systém, postoje, setkání, oslavy),
 • společenské problémy (vztah společnosti a jednotlivců k postiženým, závislým a bezdomovcům),
 • negativní jevy (agresivita, vandalismus, egoismus, lhostejnost),
 • možnosti řešení konfliktů.

11. Člověk a příroda

 • roční období, počasí,
 • příroda kolem nás – fauna (zvířata volně žijící, v ZOO, domácí) a flóra,
 • stav životního prostředí (znečištění země, vody, ovzduší), přírodní katastrofy,
 • ochrana životního prostředí (národní parky, chráněná území, environmentální výchova),
 • vliv životního prostředí na život člověka (zemědělství, zdravá výživa, agroturistika).

12. Vědecko-technický rozvoj

 • život kdysi a dnes (vymoženosti vědy a techniky a životní úroveň, přístroje v domácnosti),
 • pozoruhodné objevy a vynálezy vědy a techniky,
 • věda a technika ve službách člověka (elektronika, informatika, jaderná fyzika, atd.),
 • zneužití vědy a techniky (zbraně, závislosti, násilí, konzumní společnost, civilizační nemoci),
 • člověk a věda a technika v budoucnosti (nahrazení učitele počítačem, děti a počítače, odliv mozků).

13. Člověk a společnost

 • morálka (chování mladých a starších lidí, etická výchova v rodině a ve škole),
 • společenská etiketa – setkání, pozdravy a blahopřání, etiketa návštěv: proč a kdy chodíme na návštěvy, témata rozhovorů, pohoštění,
 • normy a jejich porušování (morálka a zákon, nedorozumění a konflikt),
 • projevy zájmu a pomoci spoluobčanům v nouzi, sponzorství a sponzoři (proč a jak se sponzoruje),
 • vliv společnosti na rodinu.

14. Komunikace a její formy

 • typy komunikace a její význam (verbální, neverbální),
 • komunikace v různých situacích (na veřejnosti a v soukromí mezi mladými, mladými a staršími, na ulici, ve škole, v rodině, v každodenním životě, ve výjimečných situacích),
 • moderní formy komunikace (mobilní telefon, počítač - elektronická pošta, internet, facebook),
 • jazyk jako dorozumívací prostředek (studium světových jazyků, jejich rozšíření a využití),
 • jazyk spisovný, hovorový, slang, odborný apod.

15. Hromadně sdělovací prostředky

 • typy hromadně sdělovacích prostředků (jejich využití, výhody, nevýhody),
 • tisk (noviny, časopisy, rubriky) - výběr, nákup, četba – oblíbené texty,
 • rozhlas, televize (oblíbené typy pořadů, sledovanost),
 • vliv hromadně sdělovacích prostředků na život jednotlivce, rodiny a společnosti,
 • internet a jeho vliv na člověka a společnost.

16. Mládež a její svět

 • charakteristika mladých (zevnějšek, móda; vnitřní charakteristika: typické vlastnosti, zájmy),
 • postavení mladých ve společnosti (práva a povinnosti, možnosti studia, práce, mladé rodiny),
 • vztahy mezi vrstevníky a generační vztahy (konflikty - příčiny, projevy, důsledky),
 • nezdravé projevy v životě mladých (násilí, gamblerství, drogy),
 • představy mladých o budoucnosti (očekávání, touhy, obavy).

17. Stravování

 • jídla a nápoje během dne (snídaně, oběd, večeře), oblíbené jídlo,
 • stravovací možnosti a zařízení (stravování ve škole, doma, v restauraci),
 • národní kuchyně – zvyky a speciality (suroviny, jídla, stolování),
 • mezinárodní kuchyně (charakteristika, rozdíly, speciality),
 • zdravá kuchyně (stravování dětí, návyky, vegetariánství, diety).

18. Záliby, volný čas a životní styl

 • možnosti využití volného času,
 • organizovaný volný čas (mimoškolní aktivity, kroužky, brigády),
 • individuální záliby (umění, kultura, hudba, knihy, sport, domácí práce, příroda),
 • vliv změn společnosti na využití volného času (dříve a dnes), e) využití volného času různých věkových kategorií.

19. Multikulturní společnost

 • svátky − zvyky a tradice (církevní a státní svátky, folklórní tradice a různé akce),
 • spolužití lidí různých národností v jedné zemi,
 • sbližování kultur (kontakty kdysi a dnes), osobní kontakty s jinými kulturami, tolerance,
 • negativní jevy (rasová diskriminace, intolerance, vztah k menšinám),
 • kulturní hodnoty jiných národů, spolužití v jednotné Evropě.

20. Města a místa

 • důležitá místa v mém životě (rodiště, místo studií, místo trávení víkendů a prázdnin),
 • provázení turistů (přivítání, základní informace o pobytu),
 • turisticky zajímavá místa (hrady, zámky, lázně, jeskyně) a města,
 • místo vhodné k odpočinku a místo ke společenskému vyžití,
 • místo mých snů.

21. Oděv a móda

 • vliv počasí a podnebí na oblékání,
 • oděv a doplňky k různým příležitostem,
 • výběr oblečení (móda, věk, vkus, nálada, možnosti), péče o oblečení,
 • módní trendy − barvy, autoři, módní přehlídky,
 • “Šaty dělají člověka”, šaty na míru či konfekce (v obchodě s oděvy).

22. Kniha – přítel člověka

 • knihy − výběr, četba,
 • oblíbený autor a žánry,
 • přečtené dílo, spisovatelé země, jejichž jazyk studuji (život a dílo spisovatele),
 • nositelé Nobelovy ceny za literaturu a jejich díla,
 • krize v četbě beletrie (příčiny, nákup knih, služby knihoven, institucí).

23. Vzory a ideály

 • pozitivní a negativní charakterové vlastnosti, ideální člověk, kritéria hodnot,
 • člověk, kterého si vážím,
 • skuteční a literární hrdinové,
 • hrdinou se člověk nerodí, ale stává se jím (jednání člověka v mezní situaci),
 • já jako hrdina.

24. Země, jejíchž jazyk se učím

 • země a obyvatelé,
 • místo, které bych rád navštívil(a),
 • výjimečnost, zvyky, tradice a konvence,
 • stereotypy a předsudky,
 • místo České republiky ve sjednocené Evropě

25. Má vlast (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Moldávie, Kyrgýzie)

 • země a obyvatelé,
 • místa, která bych doporučil cizincům,
 • zvyky, tradice, konvence,
 • stereotypy a předsudky,
 • integrace v rámci EU a SNS.

 

Doporučená literatura:

 • Základní učebnice Rešková, Pintarová: Communicative Czech I, II
 • O.Parolková, J. Nováková: Czech For Foreigners I.
 • O.Parolková: czech for Foreigners II.
 • A.Trnková: Cvičení z české mluvnice
 • H.Confortiová, M. Turzíková: Čeština pro pokročilé
 • J. Lutterová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení
 • J. Melichar, V. Styblík: Český jazyk – přehled učiva pro základní školy
 • J. Cvejnová: Co chcete vědět o České republice

Doplňkové učebnice a materiály

 • E.Roubalová: Učíme se česky
 • K.Hronová: Czech For Every Day
 • J.Cvejnová: Čeština pro cizince (Pracovní sešit)
 • I.Rešková: Communivative Czech – Workbook I.,
 • II. L.Kaska: 225x česky. Zábavná čítanka pro zahraniční studenty
 • J.Kaločová: Česká čítanka pro cizince
 • K.Filipová: České texty k jazykovým rozborům s cvičeními Pravidla českého pravopisu
 • J.Novotný a kol.: Mluvnice češtiny pro střední školy
 • Kol.autorů: Dějiny zemí Koruny české
 • M.Kudrys: R.W. Fetter: Nástin dějin literatury
 • P.Čornej: Vše podstatné z českých dějin
 • Malá encyklopedie – Rozum do kapsy
 • Tabulka občanské výchovy – organizace státní
 • Zeměpis ČR
 • Průvodce Prahou
 • E.Čechová, H. Trabelsiová, H. Putz: Chcete mluvit česky?